Achtergrond

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 25

Integrale Vroeghulp een succesvolle methodiek
De methodiek Integrale Vroeghulp (IVH) is begin jaren negentig ontwikkeld en gericht op kinderen van nul tot vijf jaar met een vermoeden van een ontwikkelingsachterstand ten gevolge van verstandelijke, lichamelijke en/of zintuigelijke beperkingen en/of stoornissen in het autistisch spectrum. Door een vroege, gecoördineerde en multidisciplinaire aanpak van de partners Integrale Vroeghulp, die kind, ouders en gezin actief ondersteunt, kunnen problemen op latere leeftijd worden verminderd dan wel voorkomen. Dit betekent een wereld van verschil voor het individu én de maatschappij. 

Drie jaar succesvol experimenten
Na drie jaar succesvol experimenteren, blijkt het model van Vroeg, Voortdurend, Integraal (VVI) een uitstekend instrument bij de realisatie van een landelijk dekkend ketennetwerk van vroegtijdige signalering (bouwsteen 1), integrale / multidisciplinaire diagnostiek (bouwsteen 2), (preventieve) gezinsondersteuning (bouwsteen 5), onderwijs en zorg (bouwsteen 6) rond jonge kinderen in de leeftijd van nul tot zeven jaar met een (vermoedelijke) ontwikkelingsachterstand. Het uitgangspunt van de ketensamenwerking is dat (gedrags)problemen op latere leeftijd kunnen worden voorkomen dan wel verminderd door een vroege en gecoördineerde aanpak, die kind, ouders en gezin actief ondersteunt. Kenmerkend hierin is de erkenning van de positie van ouders als regisseur, omdat zij te alle tijden de constante factor in het leven van hun kind zijn en de eerste belangrijke opvoeder.

Landelijk samenhangend model VVI
Dankzij de inbedding van de innovatie VVI in de netwerken Integrale Vroeghulp zijn al veel goede stappen gezet om de ketensamenwerking rond jonge kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand te verbeteren. Het is uitermate belangrijk om te zorgen dat wat al bereikt is verder kan worden geïmplementeerd en niet tussen wal en schip valt.

Daarom is het belangrijk dat alle netwerken Integrale Vroeghulp innoveren volgens en landelijk samenhangend model VVI, waarbij de activiteiten binnen de regionale ketens worden gerealiseerd en geborgd en de beste resultaten landelijk verspreid. Dit vraagt om een bijzondere vorm van sturing. Tevens zullen de netwerken gefaciliteerd gaan worden naar de gemeenten, gezien de decentralisatie jeugd die in 2015 plaatsvindt. Dit verzekert ouders van kinderen met een handicap ervan dat zij in iedere regio een beroep kunnen doen op vergelijkbare ketenzorg, die hen ondersteunt in hun rol als regisseur, waardoor het aanbod vanuit zowel de zorg als het onderwijs is toegesneden op de behoeften van hun kind.

Taskforce IVH
Om versnippering te voorkomen, draagvlak te behouden en voortgang van het implementatieproces en uniformiteit in de uitvoering te garanderen, is een landelijk taskforce IVH opgericht. Deze taskforce bestaat uit de kernpartijen: MEE Nederland, VGN en BOSK, met daarbij een onafhankelijke voorzitter en een ondersteunend landelijk team.