Inloggen

Wat gemeenten willen = wat IVH-netwerken bieden

  Peter van den Broek
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 213
  Door Peter van den Broek 1357 dagen geleden Reacties (1)

  Categorie├źn: Beleid, Ketennetwerk


   0/5 Sterren (0)

  Wat gemeenten willen = wat IVH-netwerken bieden

  Gemeenten spannen zich in om de lappendeken van gemeentelijke jeugdverantwoordelijkheden te verknopen tot een consistent geheel, zonder overbodige franje. De noodzaak om inhoudelijke en financiële aanpassingen door te voeren grijpen, gemeenten aan als een kans en leidt tot het herijken van het jeugdstelsel.

  Kinderen en ouders vormen de basis. Inspanningen van alle betrokkenen zijn erop gericht om kinderen en ouders in staat te stellen zo normaal en zelfstandig mogelijk op te groeien en op te voeden. Gemeenten leggen nadruk op preventie, samenhang en samenwerking.
  Gemeentelijke uitdagingen liggen in het onderkennen van de geschikte aangrijpingspunten voor de gewenste verandering, de benodigde expertise en organisatie.
  Het IVH-netwerk werkt volgens de gemeentelijke uitgangspunten voor de jeugdrelevante gebieden en past deze in de praktijk toe. IVH kan daarmee als hefboom dienen voor het realiseren van veranderingen en resultaten die gemeenten voor ogen hebben.

  Een analyse van gemeentelijke uitgangspunten voor het nieuwe jeugdstelsel levert het volgende overzicht op.

  1. Kind en ouders centraal
  Het kind, de ouders en hun leefwereld zijn het uitgangspunt voor het handelen van gemeenten en hulpverleners. Eigen keuzes en behoud van eigen regie bepalen of en welke ondersteuning wordt ingezet. Hulp binnen het eigen gezin, coördinatie en continuïteit van professionals, dragen bij aan ontmedicaliseren en ontzorgen.

  2. Versterken eigen kracht en pedagogische omgeving
  De inspanningen richten zich op het versterken van het kind, opvoeders en omgeving (professionals bij algemene basisvoorzieningen voor kinderopvang, welzijn, onderwijs en zorg). Dit houdt mogelijke problemen klein, vergroot de draagkracht van ouders en voorkomt een (te) snelle opschaling naar zwaardere (professionele) ondersteuningsvormen buiten de reguliere gezinsomgeving.

  3. Integrale benadering leefgebieden
  Problemen zijn vaak met elkaar verweven of doen zich in opeenvolgende levensfasen voor. Oplossingen kunnen van verschillende kanten komen, voor zowel het kind, als ook de ouders, het gehele gezin of de omgeving. Dit vraagt van gemeenten en hulpverleners een integrale benadering van vragen en problemen op de verschillende leefgebieden (zoals opgroeien, gezondheid, onderwijs en woonsituatie). Dit kan sneller leiden tot een beter resultaat.

  4. Vroegsignalering en preventie
  Gemeenten zetten op alle jeugdrelevante gebieden sterk in op een vroegtijdige signalering van problemen bij kinderen en een snelle ondersteuning. Hoe eerder signalen over mogelijke opgroei- en ontwikkelingsproblemen van kinderen worden opgepakt, hoe beter.
  Verder willen gemeenten de preventieve inspanningen vergroten. Met als resultaat het voorkomen van problemen of escalatie daarvan en het voorkomen van zwaardere zorgvormen.

  5. Wijkgericht, couleur locale
  Als ouders zich zorgen maken over hun kind, is de wijk steeds vaker het ankerpunt voor kind en ouders. Het is de plek voor het oppikken van signalen en het bieden van ondersteuning in de eigen leefomgeving. Inspanningen van organisaties worden op wijkniveau gebundeld. Gemeenten en organisaties werken binnen gemeenschappelijke kaders, maar stemmen hun inzet wel af op de specifieke lokale omstandigheden, oftewel de couleur locale.

  6. Samenwerken en ketens verbinden
  Gemeenten en professionals kunnen door samenwerking adequaat inspelen op behoeften van kinderen en ouders. Door te opereren in netwerken en het aaneensluiten van ketens binnen en tussen domeinen, kunnen passende oplossingen worden gerealiseerd.
  Dat is ook het uitgangspunt voor de activiteiten van andere organisaties binnen het gemeentelijk domein (onderwijs, wonen, justitie) en de afstemming tussen het gemeentelijk domein en andere gebieden, zoals de gezondheidszorg (zorgverzekeraars).

  7. Arrangementen en flexibel schakelen
  Gemeenten zoeken naar de wijze waarop de gezamenlijke uitgangspunten uitgewerkt kunnen worden in:

  • Inhoudelijke arrangementen van zelf doen, eigen netwerk inzetten, daarbij ondersteunen en daar waar nodig overnemen.
  • Werkprocessen met sluitende lijnen om flexibel in te spelen op behoeften van kinderen, ouders en hun omgeving. En er om weer terug te schakelen als dat kan.
  • Organisatievormen als netwerken.
   Een organisatievorm die door gemeenten veelvuldig wordt genoemd voor het realiseren van de doelstellingen, is de ketengerichte samenwerking in netwerken. Deze strekken zich uit over de relevante gebieden. Daarbij is het zoeken naar:
   • Optimale schaal: lokaal – regionaal – provinciaal – landelijk.
    Het lokale niveau is het vertrekpunt voor alle inspanningen. Gemeenten kiezen voor een gebiedsgerichte benadering in wijken en kernen en het daar inrichten van wijkteams en inlooppunten. Gemeenten pakken zaken (sub-)regionaal op die vanwege de omvang van de doelgroep of de benodigde expertise om een gebundelde inzet vragen. Voor een deel kan dat zelfs om een provinciale of landelijke benadering vragen.
   • Benodigde expertise: algemeen/regulier – generalisten – specialisten.
    Algemeen waar kan, specialistisch waar het moet, is leidend voor het organiseren van de expertise. Allereerst door kinderen, ouders en medewerkers van reguliere organisaties (basisvoorzieningen als peuterspeelzaal, onderwijs, welzijn, zorg) te faciliteren bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren. Daarna komen in de gemeentelijke voornemens generalisten in beeld die op een breed gebied in staat zijn de benodigde acties in gang te zetten. Specialisten worden ingeschakeld als specifieke expertise nodig is om vast te stellen wat er aan de hand is of als de oplossing niet (alleen) vanuit de voorliggende infrastructuur geboden kan worden.
    De benodigde expertise wordt als het ware in schillen georganiseerd, waarbij het de bedoeling is dat tussen de schillen snel op- en teruggeschakeld kan worden.
   • Relevante leefgebieden en aangesloten disciplines.
    De mogelijke vragen en problemen van kinderen en ouders kennen een grote variatie en kunnen veel leefgebieden beslaan. Dit betekent dat een beroep gedaan kan worden op veel disciplines. Daarbij kan aan de basis een bredere en minder diepe invalshoek worden gekozen. Vervolgens kan doorgeschakeld worden naar meer specifieke disciplines. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en/of problematiek kunnen er logisch samenhangende paden en geclusterde disciplines zijn.

  IVH als inhoudelijke hefboom voor gemeenten
  Het IVH-netwerk werkt volgens de gemeentelijke uitgangspunten voor de jeugdrelevante gebieden en past deze in de praktijk toe. IVH kan daarmee als hefboom dienen voor het realiseren van veranderingen en resultaten die gemeenten voor ogen hebben. Het netwerk Integrale Vroeghulp draagt bij aan het:

  • vroegtijdig opsporen, signaleren en ondersteunen van mogelijke ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek bij kinderen;
  • integrale hulp en advies op maat voor kind en gezin;
  • investeren in eigen kracht en versterken van de eigen regie van ouders en kind;
  • faciliteren van professionals van algemene voorzieningen in het onderkennen en zelf oplossen van mogelijke problemen en zo nodig snel doorschakelen naar gebundelde/gespecialiseerde expertise;
  • efficiënt organiseren van een netwerk van partners op alle relevante domeinen en (boven)lokale niveaus.

   (bron: rapport Samenwerking voor ouders en kind in transitie) 

  Bouwstenen IVH

  Integrale Vroeghulp biedt bouwstenen voor het gemeentelijk domein. Het biedt een gezamenlijk kader aan gemeenten en professionals. Bijgaand schema visualiseert de belangrijkste elementen van de IVH-benadering.

  Bouwstenen & Gemeenten.jpg

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Cintha Bax
    Cintha Bax 1356 dagen geleden

    'vroegtijdig opsporen, signaleren en ondersteunen van mogelijke ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek bij kinderen;'
    Dat is zeer waardevol. Maar wat ook heel waardevol is dat men snel terecht kan voor hulp en adviezen.
    Het systeem van de huisarts is prachtig. Je kunt altijd snel terecht! Als er een probleem(pje) onderkend wordt zou men snel hulp moeten kunnen vinden. Niet weken of soms maanden wachten tot je ergens terecht kunt. Ondertussen groeit namenlijk het probleem.

   Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers