Inloggen
Platform Integrale Vroeghulp

Platform Integrale Vroeghulp


 4/5 Sterren (3)

Inspirerende bijeenkomst coördinatoren Integrale Vroeghulp

  Susan Osterop
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 98
  Door Susan Osterop in de groep Platform Integrale Vroeghulp 705 dagen geleden

  Categorieën: Beleid


   0/5 Sterren (0)

  Inspirerende bijeenkomst coördinatoren Integrale Vroeghulp

  Op  8 maart 2016 kwamen zo’n 14 coördinatoren Integrale Vroeghulp uit het hele land in Utrecht bij elkaar om hun ervaringen te delen. De landelijke coördinator IVH organiseerde deze bijeenkomst dit keer samen met de VNG. In dit verslag staat een weergave van de onderwerpen die aan de orde kwamen, zoals de stand in het land, nieuwe themawebsite IVH bij de VNG, ideeën over netwerkbijeenkomsten, praktijkvoorbeelden, wijzen van kennis borgen, een toekomstbestendige stuurgroep en het analyseren van de oorzaken van de terugloop in kinderen met complexe vragen.

  Stand in het land
  Veel coördinatoren zijn terug gegaan in het aantal uren dat zij werken. Er is ook veel wisseling bij de coördinatoren. Enkele nieuwe coördinatoren konden dit overleg er nog niet bij zijn, maar sluiten in juni wel aan. Ook is het beeld dat coördinatoren ondergebracht worden bij een andere organisatie bijv. de GGD, CJG of nieuwe jeugdinstellingen.
  Het aantal aanmeldingen van kinderen bij Integrale Vroeghulp is bij de meeste regio’s gedaald. Voor sommige zelfs de aanleiding om een workshop, congres of iets anders te (gaan) organiseren.

  Nieuwe themapagina IVH voor gemeenten
  In 2016 wordt het samenwerken met de VNG geïntensiveerd. De landelijke coördinator IVH werkt één dag in de week vanuit de VNG en er is een themawebsite IVH voor gemeenten gekomen: https://vng.nl/integrale-vroeghulp-ivh.
  Bij de gemeenten is er behoefte om een informatiebijeenkomst/werkatelier Integrale Vroeghulp aan te bieden, deze zal medio april/mei gepland gaan worden. Coördinatoren IVH kunnen hun beleidsmedewerkers jeugd uitnodigen om hier aanwezig te zijn.

  Netwerkbijeenkomst in de regio; ideeën uitwisselen
  Wie heeft er ervaring met het organiseren van netwerkbijeenkomsten? Een aantal coordinatoren heeft al een netwerkbijeenkomst of workshop georganiseerd en vertellen hierover. In de  regio Gelderse Poort willen ze een bijenkomst gaan organiseren, omdat het aantal kinderen bij IVH drastisch is gedaald. Verder is het voor de meeste regio’s nog erg lastig om IVH geborgd te krijgen binnen de toegang met generalisten.

  In Gouda is eind 2015 een voorlichtingsavond over "Ontwikkelingsbijzonderheden bij het jonge kind (0-6 jaar)" geweest. Buiten een druk bezochte avond in het ziekenhuis met veel professionals en mensen van de gemeenten is Integrale Vroeghulp Goudvis weer goed op de kaart gezet. Nu is het resultaat merkbaar, meer aanmeldingen en iedereen weet elkaar weer te vinden.

  In regio Zwolle/Kampen is een tendens dat de kinderartsen minder betrokken zijn bij Integrale Vroeghulp. Begin april gaat er een bijeenkomst voor kinderartsen plaatsvinden met een sociaal pediater, die gaat het nut en noodzak van IVH aan collega’s overbrengen.

  In de regio Zeeland maakt de coördinator gebruik van bestaande overlegstructuren. Zo bezoekt de coördinator IVH eind maart een provinciaal ambtelijk overleg. Zij geeft daar een presentatie over IVH en gaat hulp vragen aan gemeenten over de inrichting van de toegang en de afstemming met IVH. Tevens sluit zij aan bij een overleg van beleidsmedewerkers jeugd van de gemeenten om af te stemmen hoe IVH in gemeentelijk beleid geborgd en uitgevoerd kan worden.

  Zuid oost Brabant heeft in 2015 een symposium georganiseerd. Maar het ging toen vooral om voorlichting te geven over Integrale Vroeghulp. Met ouders aan het woord werd het nut en noodzaak overbrengen. Om het onderwerp borging te bespreken was het toen nog te vroeg.

  Rotterdam organiseert vier keer per jaar een bijeenkomst voor het platform jonge kind. Dit is een innovatieve aanpak op hun ‘eerdere’ bestaande klankbordgroep. Vanuit de inhoud komen de mensen vanuit verschillende organisaties bij elkaar. Eind maart staat de het onderwerp ‘Sociale kaart’ op de agenda.


  Praktijkvoorbeelden
  De coördinatoren uit twee regio’s vertellen bij deze bijeenkomst hun verhaal over de stand van zaken Integrale Vroeghulp in hun regio en de wijze waarop IVH geborgd wordt. 

  VTO Vroeghulp geborgd binnen de GGD in Zaanstreek/Waterland
  Al meer dan 25 jaar bestaat er VTO-Vroeghulp in de regio Zaanstreek/Waterland. Deze regio heeft 9 gemeenten. Er is een stuurgroep Integrale Vroeghulp, deze wordt voorgezeten door de manager van de GGD. De coördinatoren zijn twee orthopedagogen en zij zijn in dienst bij de GGD. Integrale Vroeghulp is nu ondergebracht bij het centrum voor Jeugd en Gezin. Hier is een vakgroep opvoeden en ontwikkelen en daaronder valt IVH. De coördinatoren hebben elk een team IVH, namelijk team Zaanstreek en team Waterland. In elk team zitten ongeveer 7á 8 disciplines die samenwerken en integraal kijken naar de vraag van de ouders. De ouders bepalen zelf of zij bij de teambespreking aanwezig willen zijn, of dat de trajectbegeleider van het gezin hun vertegenwoordigt.
  De verwijzing naar Integrale Vroeghulp komt via de jeugdgezondheidszorg, de huisarts, de kinderopvang. Er komen nog weinig verwijzingen vanuit de jeugdteams en sociale teams.
  De vragen over de ontwikkeling van jonge kinderen die bij Integrale Vroeghulp binnen komen zijn complexe vragen. Het gaat om hele kwetsbare gezinnen. Waar vroeger de gezinnen vaak zelf aanklopte bij Integrale Vroeghulp, worden ze tegenwoordig via verwijzers aangemeld en neemt IVH dan contact op met het gezin. Het eerste contact dat volgt is altijd een huisbezoek, waar de vraagverheldering plaatsvindt.

  West Brabant draagt over naar nieuwe organisatie SPR!NG
  De coördinator Integrale Vroeghulp in West Brabant is haar werkzaamheden aan het overdragen naar de coördinator van het expertteam vanuit de nieuwe organisatie van jeugdprofessionals SPR!NG.

  In opdracht van de negen gemeenten in West-Brabant West zijn 110 deskundige jeugdprofessionals van SPRING verantwoordelijk voor het bieden van vrij toegankelijke ondersteuning en voor de toeleiding naar specialistische jeugdzorg. De jeugdprofessionals werken onder lokale aansturing op basis van lokale wensen en voorkeuren en zijn herkenbaar/zichtbaar als gemeentelijke jeugdprofessional. 
  In 2015 is er een pilot geweest met een expertteam binnen SPR!NG. Nu is er een helder budget gekomen en gaan er meerdere teams geïntegreerd worden in het expertteam. Zo ook het kernteam van Integrale Vroeghulp.
  Coördinator expertteam Iwona Thielen vertelt enthousiast over het oprichten van een vakgroep met casemanagers, wil alle kennis over het jonge kind benutten en gaat met het kernteam kijken naar de mogelijkheden. Ook gaat ze kijken naar de mogelijkheden van het gebruik van de community IVH met de regiopagina van West Brabant.
  Coördinator IVH Adri Foesenek heeft het afgelopen jaar veel tijd geïnvesteerd in kennisoverdracht en coaching on the job voor borging IVH. Ze heeft nieuwe casemanagers getraind en haar boodschap overgebracht: “De kracht van IVH is juist de brede blik van meerdere experts op verschillende vakgebieden. Zij kijken samen naar wat het kind werkelijk nodig heeft.”
  Ze heeft de jaarcijfers 2015 IVH voor West Brabant in beeld gebracht. Er is een goed ingerichte stuurgroep die meedenkt. Zij blijft het komend half jaar zich hard maken om West Brabant Oost ook goed te borgen en kinderen zoals Lotte (5) mogen niet tussen het wal en schip vallen. Ze verdienen een goed ondersteunend netwerk.
  De komende maanden werken Iwona en Adri samen om een warme overdracht van IVH voor de 9 gemeenten te realiseren.

  Voorkomen dat Lotte anderen beschadigt
  Lotte is een bijzonder slim en knap meisje, met mooie bruine ogen. Maar Lotte kan zonder enige aanleiding opeens gewelddadig worden. Dan doet ze anderen bewust pijn en lijkt haar persoonlijkheid compleet te veranderen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin verwees haar ouders door naar Integrale Vroeghulp, waar een multidisciplinair team bekijkt hoe Lotte’s agressie gestopt kan worden.
  Lees hier het verhaal over Lotte >>>>

  Kennis borgen
  De Integrale Vroeghulp netwerken krijgen geregeld te maken met nieuwe partners die aan willen haken om samen te werken. Maar sinds 2015 is er een nieuwe bijzondere partner, die tevens de regievoerder is, namelijk de gemeente. Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat alle kennis en kunde niet verloren gaat als een ander de regie overneemt?

  We inventariseren met elkaar om welke kennisfuncties het nu gaat:

  • Trajectbegeleiding
  • Vroegsignalisering (maar ook innovatieve methoden zoals onlangs SPARK)
  • Integrale aanpak
  • Ervaring kernteam
  • Attitude
  • Koppeling vroeghulp met sociale teams
  • Verschillende vormen van triage
  • Samenwerking met beleidsmedewerkers, inkoop, huis-, kinder- en jeugdartsen.

  Kennis zit veel in personen zelf, zo hebben de coördinatoren IVH de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd, maar is het heel verschillend in de uitvoering wat iemand doet. De kennis bij de personen zit vooral in:

  • Houding t.o.v. ouders (intake, begeleiding)
  • Sociale kaart
  • Netwerken
  • Training geven
  • Breed netwerk van casemanagers om kennis over te dragen.

  In het kader van kennisoverdracht en kennis beleggen wordt genoemd de community van Integrale Vroeghulp, maar dit kunnen ook andere plekken zijn bijv. website van GGD, CJG, Gemeenten. De zeven bouwstenen voor IVH wordt als zeer handige kapstop ervaren. In een volgende coördinatoren overleg zullen we wederom het kennis borgen op de agenda zetten.

  Toekomst bestendige stuurgroep IVH, wat is dit?
  Van oudsher heeft ieder netwerk Integrale Vroeghulp een stuurgroep. Deze stuurgroepen sloten convenanten af met afspraken over de integrale samenwerking. Nu bij de veranderingen door de decentralisatie en de regie door gemeenten, komt er in meerdere regio’s een discussie op gang over het voortbestaan van de stuurgroepen IVH. In het merendeel van de regio’s is er nog een stuurgroep.

  We komen tot de volgende tips en trucs om aan elkaar mee te geven:

  • Het is een goed idee om mensen van de gemeenten bij de stuurgroep te betrekken.
  • Betrek bij de actualisatie van je convenant ook de gemeente.
  • Denk na over een andere naam, stuurgroep kan weerstand opleveren bij netwerkgroep
  • Vanuit verschillende stuurgroepen wordt nagedacht voer financieringsmodellen bijv. trajectfinanciering, subsidie aanvragen, inkoop per organisatie, inkoop per netwerk. Deel de kennis met elkaar!
  • Wie heb je in je stuurgroep aan tafel, managers? Of directeuren? Weet wat je van hen kan verwachten (bijv. mandaat)
  • Kijk naar nieuwe organisatiemodellen die passen bij de decentralisatie.


  Waar zitten de kinderen met complexe vragen?
  De meeste netwerken hebben het afgelopen jaar minder kinderen gezien. Het is ook moeilijk om jaarcijfers nog te kunnen opleveren. Dit is een gevolg van de decentralisatie en hoeft niet erg te zijn. Toch zit er wel degelijk een angst dat ouders langer op zoek zijn, dat ze van kastje naar de muur worden gestuurd en dat de vindbaarheid van IVH aan het vervagen is.

  We inventariseren waardoor de IVH netwerken denken minder kinderen zien:

  • Veel meer vragen van ouders worden opgepakt binnen het CJG
  • De komst van jeugdteams/wijkteams geeft een andere route voor ouders
  • De communicatie bij professionals verloopt anders
  • Onduidelijkheid wie welke vragen gaat oppakken
  • Route voor ouders is veranderd, weten ouders de weg wel?
  • Er worden minder kinderen geboren, krimpgebieden
  • Er komen minder kinderen maar, de vragen die komen bij IVH zijn wel complex
  • De kennis bij ouders neemt toe, meer mondige ouders, meer zelfonderzoek door ouders
  • Er zijn veel meer triage modellen gekomen (lokaal, regionaal)
  • De rechtstreekse verwijzing door de JGZ specialisten
  • Integraal kijken is te duur
  • Vindplaatsen zijn veranderd 
  • Er is te weinig tijd om aan PR en communicatie te doen
  • De wijkteams zijn nog niet goed genoeg uitgerust, op de hoogte of zien de meerwaarde van integraal kijken nog niet. Ze werken te generalistisch.

  De vervolg acties die hierop gezet kunnen worden zijn:

  • Het monitoren op regionaal en landelijk niveau over manier van aanmelding, triage en registratie.
  • Meer voorlichting geven aan ouders, professionals en gemeenten
  • Gebruik maken van filmpjes, e-colleges


  Volgende bijeenkomst voor coördinatoren IVH : 
  Donderdag 9 juni 2016 van 10:00 – 13:00 uur in Utrecht

  Aanmelden kan via de community: https://integralevroeghulp.pleio.nl/events/event/view/41919972/netwerkbijeenkomst-coordinatoren-ivh

  of per mail: Susan.osterop@vng.nl

  Download hier het verslag in PDF >>>

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers