Inloggen
Platform Integrale Vroeghulp

Platform Integrale Vroeghulp


 4/5 Sterren (3)

Gefundeerd schooladvies dankzij consulent jonge risico kinderen

  Susan Osterop
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 237
  Door Susan Osterop in de groep Platform Integrale Vroeghulp 481 dagen geleden

  Categorie├źn: Praktijkvoorbeelden, Beleid, Onderwijs en Zorg


   0/5 Sterren (0)

  Gefundeerd schooladvies dankzij consulent jonge risico kinderen

  Consulenten jonge risico kinderen (CJRK) zijn experts op het gebied van onderwijs aan jonge kinderen en geven advies aan ouders, scholen en professionals. Omdat een doorstroom van peuters richting onderwijs niet altijd vanzelfsprekend is.

  Vroeger
  In de jaren zeventig was er een kloof tussen kleuteronderwijs en de lagere scholen en ontbrak een overdracht voor zorgkinderen. Dat kon slecht uitpakken voor het kind, op school én thuis. Nadat deze overdracht was geregeld, verplaatste de kloof zich afgelopen decennia naar de voorschoolse periode en het onderwijs. Zorgkinderen in de voorschoolse periode lopen zo nog steeds een groot risico op uitval.

  Behoefte
  De behoefte aan multidisciplinair overleg over de vraag van een zorg/risicokind op het gebied van onderwijs en zorg is dan ook groot. In Friesland zijn in verschillende regio’s sinds enkele jaren consulenten jonge risico kinderen (CJRK’s) werkzaam. Zij zijn experts op het gebied van onderwijs aan jonge kinderen en geven advies aan ouders, scholen, professionals, daar waar een overgang naar onderwijs niet vanzelfsprekend is. Deze functionarissen participeren in de multidisciplinaire Integrale-Vroeghulpteams in Friesland. Op deze manier wordt Vroeghulp versterkt door de onderwijsexpertise. Immers, veel kinderen die worden aangemeld bij Vroeghulp hebben ook een school-dagbestedingsvraag. De CJRK’s werken vanuit het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs.

  Consulent jonge risico kinderen in de praktijk
  Juist voor kinderen met een beperking is een multidisciplinaire afweging vanuit zowel de zorg als het onderwijs van belang voor een juiste keuze voor school of dagbesteding. In Friesland wordt het belang van een betere samenhang tussen zorg en onderwijs onderkend en geïnvesteerd in de consulenten jonge risico kinderen. Voor een bepaalde categorie zorgkinderen is het belangrijk dat school is toegerust op de zorgbehoefte van een kind. Dit is niet alleen in het belang voor de ontwikkeling van het kind, maar ook voor de school. De CJRK heeft een brede onderwijsexpertise rondom jonge kinderen en bespreekt de hulpvragen van het kind met school. Zij kan het gedrag  en de zorgbehoefte van jonge kinderen goed observeren en deze, mede gebruik makend van de expertise van de overige Vroeghulp-deelnemers, interpreteren. De CJRK kan verslag doen van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften met alle relevante informatie over het kind. Deze informatie bestaat uit eigen observaties, gesprekken met bijvoorbeeld de peuterspeelzaalleidster en voor het onderwijs relevante informatie uit besprekingen met het Vroeghulpteam. Alles gebeurt in overleg met de ouders. Het verslag maakt inzichtelijk wat een kind nodig heeft en de school kan op basis daarvan een goede inschatting maken óf en hoe zij hier aan kunnen voldoen. Zo kan de haalbaarheid van noodzakelijke extra zorg of begeleiding worden bepaald en de wijze waarop dit kan worden ingevuld. Wanneer blijkt dat niet aan de zorgbehoeften van een kind kan worden voldaan, kan vroegtijdig een andere passende dagbesteding worden gevonden.

  Alle kinderen met zorgvraag krijgen advies
  In Friesland krijgen alle voorschoolse zorgkinderen met een dagbestedingsvraag een goed onderbouwd school- of dagbestedingsadvies. Dit is zorgvuldig besproken met ouders en school of zorgaanbieder. Voorschoolse zorgkinderen met een onderwijsvraag  krijgen een advies, waarin zeer genuanceerd is aangegeven wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is van het kind. Hiermee worden ‘misplaatsingen’ voorkomen. Dat komt ten goede aan de onderwijskwaliteit van de scholen en de ontwikkeling van het kind. Er is een goed werkbaar en goed ontwikkeld format onderwijs-zorgarrangement en het streven van Vroeghulp Friesland is dat elk schooladvies geëvalueerd  wordt door school en ouders (mits ouders hier toestemming voor geven).

  Vroeg kijken naar de onderwijsbehoefte
  De verbinding tussen onderwijs en zorg zou vroeg moeten beginnen. Dit is één van de uitgangspunten van de consulent jonge risico kinderen (CJRK). Een kind met ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek dat naar school gaat, levert doorgaans vragen op, waar ouders zich soms ver voor de leeftijd van vier jaar zorgen over maken. In de voorschoolse periode kan besproken worden welke schoolkeuze het beste is voor het kind. Is een diagnose (nog) niet bekend, dan kunnen er onderzoeken geïnitieerd worden door het Vroeghulpteam en kan het kind worden geobserveerd. Deze samenwerking met Primair Onderwijs en het Vroeghulpteam kan ervoor zorgen dat een kind niet verdrinkt in het onderwijs en dat het zo vroeg mogelijk de juiste plek in het onderwijs krijgt. In de praktijk blijkt het ook erg prettig te werken voor de leerkracht die een kind die extra aandacht behoeft in de groep krijgt. Er kan meteen adequaat op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind worden ingestoken.

  Deskundigheid van de consulenten jonge risico kinderen
  De CJRK’s hebben brede kennis van zowel de normale als de daarvan afwijkende ontwikkeling van jonge kinderen van 3-6 jaar  en van onderwijsbehoeften die daaruit  voortvloeien. Deze functionarissen kunnen het gedrag van jonge kinderen goed observeren en dit, mede gebruik makend van de expertise van de overige Vroeghulpteamleden, interpreteren. Zij hebben ervaring met de voorschoolse periode van kinderen, in de vorm van contacten met of werkzaamheden binnen peuterspeelzalen en/of kinderopvang en een ruime ervaring met de onderbouw van de basisschool. Daarnaast heeft de consulent kennis van de mogelijkheden van andere onderwijsvormen, waaronder het SBO en Speciaal onderwijs. En middels de gedeelde kennis in de Vroeghulpteams kennen zij ook de behandelmogelijkheden in de specialistische dagbehandelcentra.

  Intensieve samenwerking met casemanagers Integrale Vroeghulp
  De CJRK werkt intensief samen met de casemanagers (werkzaam in wijk,-en  gebiedsteams)  van Vroeghulp. De casemanager is de vaste contactpersoon tussen ouder(s) en het  Vroeghulpteam. De casemanager is meestal al betrokken bij het gezin doordat deze op huisbezoek is geweest en de hulpvragen heeft geïnventariseerd. Als de CJRK een gesprek heeft met de ouders is de casemanager hier in principe bij aanwezig. Deze functionaris is hierdoor een stabiele continue factor gedurende het Vroeghulptraject. Deze werkwijze wordt door ouders als zeer prettig ervaren. Met elkaar kunnen de specifieke behoeften van het kind goed in beeld gebracht worden. 

  Meer informatie
  Meer informatie over IVH Friesland, bekijk hier de website>>
  Of neem contact op met de provinciaal coördinator Integrale Vroeghulp Anja van Vliet:
  a.vanvliet@meefriesland.nl 

  Bekijk hier dit praktijkvoorbeeld in een PDF>>

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers