Integrale Vroeghulp (IVH)

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 56

Over de innovatie op IVH

VVI is een innovatie van de bestaande netwerken Integrale Vroeghulp, die kinderen van nul tot zeven jaar met een (vermoedelijke) ontwikkelingsachterstand en hun ouders een preventieve aanpak biedt. Preventie staat voorop. Hieronder wordt verstaan: vroegsignalering, vroegdiagnostiek en vroege interventie.

De praktijk wijst uit dat al op zeer jonge leeftijd (vanaf zes maanden) met de juiste interventieprogramma’s binnen een gezin veel verbetering kan worden gerealiseerd. Door ouders en kind met effectieve programma´s in een zo vroeg mogelijk stadium te ondersteunen, kan achteruitgang worden voorkomen of zelfs een verbetering van de ontwikkeling worden gerealiseerd. Deze overtuiging is sinds 2007 de motor achter het initiatief Vroeg, Voortdurend, Integraal.

Wat levert IVH op?

Wanneer de innovatie VVI toegepast is op de samenwerkingsverbanden Integrale Vroeghulp wat moet leiden levert dit in iedere regio een:

  • een ketennetwerk van vroegsignalering, integrale diagnostiek, gezinsondersteuning, onderwijs en zorg;
  • de erkenning van de positie van ouders als regisseur, omdat zij te allen tijde de constante factor in het leven van hun kind zijn en de eerst belangrijke opvoeder;
  • uitmonding van de vroegsignalering en diagnostiek in een voor ouders begrijpelijk en hanteerbaar integraal adviesplan;
  • beschikbaarstelling van langdurige trajectbegeleiding voor ouders bij de organisatie van passende voorzieningen, gezins- en pvoedingsondersteuning en
  • een samenhangend aanbod van onderwijs- en zorgarrangementen en een soepele toegang tot onderwijs of combinaties van onderwijs en zorg.

Landelijke borging VVI

In juni 2011 is op verzoek van de Staatssecretaris van VWS en minister van OCW een advies uitgebracht: Zo vroeg mogelijk, Advies en aanbevelingen bij de verankering van Integrale Vroeghulp met de innovatie VVI (C. Bos, Chiel Bos Advies Bussum, mei 2011). Het advies beslaat vier aandachtsgebieden, te weten: de verspreiding/verankering van de innovaties van VVI in de netwerken Integrale Vroeghulp, de inbedding van de innovatie binnen de plannen voor de stelselwijzigingen, de condities die dit aan de regionale samenwerking stelt en een voorstel voor de regie op het ketennetwerk. Deze ambitie wordt landelijk uitgedragen en ligt ook ten grondslag aan deze praktijkgids. Innoveren volgens VVI betekent meewerken aan landelijke uniformiteit. 

In 2012 nemen de landelijke VVI partners (o.a. VGN, MEE Nederland en BOSK) onder meer beslissingen over de aansturing, positionering en inhoud van Integrale Vroeghulp met de innovatie VVI in samenhang met actuele ontwikkelingen, zoals de transitie van de Zorg voor Jeugd, de overdracht van de functie begeleiding via de WMO naar de gemeenten en de vaststelling en uitvoering van de wet op Passend Onderwijs. Dan ontstaat duidelijkheid over de structurele borging en financiering van de ketensamenwerking IVH/VVI. Pas dan ontstaat eveneens duidelijkheid over de haalbaarheid van de ambitie om regio’s via een expertisecentrum IVH/VVI en digitaal platform nadrukkelijker te ondersteunen bij de implementatie van hun innovaties.